02.04.2019 г.

Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането

Проект „Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането" по Фонд "Убежище, миграция и интеграция", процедура „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави. Изграждане на система за мониторинг за принудителното връщане. Доброволно връщане и мерки за реинтеграция в страни на произход.“ е финансиран по Дейност 2 „Обучения и семинари за служители на компетентните институции в областта на връщането“, специфична цел 3 „Връщане“, Национална програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014-2020.

Проектът е насочен към проучване на нуждите от обучение и направата на оценка на нивото на познанията на служители на държавни органи или публични институции с компетентност в областта на връщането.

Ключовите дейности на проекта предвиждат:
– Проучване на нуждите от обучение;
– Оценка на нивото на познанията на целевите групи;
– Провеждане на обучителни семинари;
– Разработване на сборник с обучителни материали;
– Информация и публичност.
Очаква се проектните дейности да повишат капацитета на националните, регионалните и местните органи на властта относно единното прилагане на стандартите на връщане.

Цели на проекта:
Проектното предложение има за цел да допринесе за развитието на общата политика на Съюза в областта на връщането на граждани на трети държави в страните по произход при пълно зачитане на правата им, и по-конкретно да се повиши и укрепи капацитетът на служителите на компетентните институции в областта на връщането, като бъде постигне общият индикатор съгласно Националната програма по фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

Дата на стартиране: 09.10.2019 г.

Дата на приключване: 09.10.2020 г.

 

 

Други проекти