10.07.2019 г.

По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно Плана на ЕС

Проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно плана на ЕС" по Фонд "Убежище, миграция и интеграция", процедура „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави. Изграждане на система за мониторинг за принудителното връщане. Доброволно връщане и мерки за реинтеграция в страни на произход.“, е финансиран по Дейност 4 „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави и възможни последващи действия по плана, целящи да засилят ефективността на системата на ЕС за връщане на нелегални мигранти, които са създадени и прилагани в/посредством иновативно сътрудничество с други държави членки“, специфична цел 3 „Връщане“, Национална програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014-2020.

Ключовите дейности на проекта предвиждат:


– Преглед/анализ на националното законодателство и административни практики;
– Работни срещи/дискусии с българските институции, отговорни за политиката по връщане и изпълняващи операциите по връщане;
– Работни срещи с дипломатическите представителства на приоритетните за България страни на произход;
– Преглед на съществуващи добри практики и работни посещения в други страни-членки на ЕС с по-дълъг опит в имиграционната политика и политика по връщане;
– Регионални кръгли маси/дискусии с цел представяне на опита и практиките от страни-членки на ЕС;
– Финална конференция, представяща заключенията и резултатите от проекта.
Очаква се проектните дейности да допринесат за една по-точна оценка на националния механизъм за връщане, като засилят и подобрят ефективността на националната политика по връщане.

Цели на проекта:

Подобряване на сътрудничеството със службите на страните на произход в областта на обратното приемане със страните на произход в съответствие с . Чл. 12 б) сътрудничество с консулските власти и имиграционните служби на трети държави с оглед получаването на документи за пътуване, улесняване на репатрирането и осигуряване на обратно приемане.


Дата на стартиране: 10.12.2019 г.Материали:

Други проекти