Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели

Проектът има за цел да се развие и подобри координационния механизъм сред компетентните органи в областта на интеграцията на централно, регионално и местно ниво в Р България, както и да се създаде и развие капацитет сред отговорните институции за изпълнение на интеграционни политики и програми за бенефициенти на международната закрила и граждани на трети страни.

Целите са предвидени да бъдат постигнати чрез набор от комплексни и добре балансирани дейности, които включват:

- Преглед на изпълнението на „Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или
международна закрила”;
- Провеждане на шест регионални работни срещи (работилници);
- Провеждане на три обучителни семинари;
- Разработване на наръчник с добри практики и препоръки за прилагане на интеграционни политики и провеждане на Международна конференция – София.

В допълнение към гореизброените дейности а предвидени и такива за управление на проекта и за информация и публичност.

Дата на стартиране 11.10.2017

Други проекти