Граждани и бизнес - партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки

Въвеждането на мярката за разделно събиране на отпадъците от текстил и обувки в държавите членки от 1 януари 2025 г. цели да повиши на участието на гражданите и бизнеса в политиката на управление на масово разпространени отпадъци. Обединяването на съвместните усилия както на гражданите и бизнеса, така и на властите е ключово за създаването на устойчиво партньорство. 

Специфичните цели на проекта са свързани с дейности, които да спомогнат за по-голяма прозрачност и интегритет между НПО, гражданите, бизнеса и администрациите. Ключовите цели са формулирането на ефективна политика за управлението на отпадъци от обувки и текстил както и прилагане на принципите на кръговата икономика и изпълнение на изискванията на ЕС от гражданите, бизнеса и местната администрация.

Основните дейности са свързани с проучване и анализ на практиките за оползотворяване на отпадъци от текстил и обувки, организиране на национална кампания за повишаване на осведомеността в обществото.

Водеща организация: Европейски институт

Партньор: Българска стопанска камара

Продължителност: 15 месеца

Обща стойност: 64 838,36 лева

Други проекти