18.11.2020 г.

Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави

 

Проектът има за цел да насърчи значително интегриран подход към интеграцията на гражданите на трети държави (ГТС), включително чрез засилване на сътрудничеството между съответните участници. Той е насочен към подпомагане на законната миграция към държавите членки в съответствие с техните икономически и социални нужди, например нуждите на пазара на труда, като същевременно се запазва целостта на имиграционните системи на държавите членки, както и насърчаване на ефективната интеграция на ГТС.
В продължение на изпълнения от ЕИ проект „Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила“, настоящият проект ще надгради постигнатите резултати, фокусирайки се върху добрите практики. Дейностите включват редица мерки за успешна интеграция и социализация на минимум 700 ГТС, както и условия за обхващане пряко и непряко на около 10 000 души от приемащото общество.
Ключовите дейности на проекта предвиждат:

  • изготвяне на анализ за достъпа до основни услуги, включващ модел и препоръки, и неговото разпространение сред заинтересованите лица, чрез 3 онлайн семинара, с цел постигане на засилено сътрудничеството между съответните участници в интеграцията на ГТС;
  • провеждане на културно-развлекателни спортни мероприятия за ГТС, с цел пълноценна интеграция в обществения живот на приемащата страна, чрез приложени интеграционни мерки;
  • провеждане на национална информационна кампания, насочена към ГТС и към приемащото общество, която включва изготвяне и разпространение на кратки информационни видеа и участия в телевизионни предавания, с цел увеличаване на осведомеността и борба с предразсъдъците и стереотипите;
  • дейност информация и публичност имаща за цел да подобри информираността и публичността относно приоритетите на ФУМИ.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта и тяхното въздействие на различни нива (регионално, национално, европейско), ще бъдат определящи за една по-добра и устойчива интеграционна подкрепа на ГТС.

Дата на стартиране 09.10.2020 г.

Други проекти