08.12.2020 г.

Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.

 

Проект „Преглед и анализ на политиката на връщане. Опит и практика.“ по Фонд "Убежище, миграция и интеграция", процедура „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание. Изграждане на система за мониторинг на принудителното връщане.”, финансиран по дейност „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави и възможни последващи действия по плана, целящи да засилят ефективността на системата на ЕС за връщане на нелегални мигранти, които са създадени и прилагани в/посредством иновативно сътрудничество с други държави членки“, Национална цел 2 “Мерки за връщане“, специфична цел 3 „Връщане“ от Национална програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014 – 2020.

Ключовите дейности на проекта предвиждат:
– Проучване на опит и практика в някои страни на дестинация и произход – модели/ примери от Република Гърция, Кралство Нидерландия, Република Хърватия и Република Ирак;
– Преглед и анализ на политиката на връщане „Политика на връщане в новите условия“;
– Обучения на служители;
– Разработване на курс за обучение по актуални въпроси на връщането на граждани на трети страни;
– Дейности по информация и публичност.


Очаква се проектните дейности да допринесат за подобряването на сътрудничеството със службите в областта на обратното приемане със страните на произход, в съответствие с Чл. 12 б)сътрудничество с консулските власти и имиграционните служби на трети държави, с оглед получаването на документи за пътуване, улесняване на репатрирането и осигуряване на обратно приемане.

Цели на проекта:

Засилване на сътрудничеството между държавите членки чрез иновативни мерки за съвместна работа, които включват съвместни дейности и обмен на добри практики. Той е насочен към насърчаване на справедливи и ефективни стратегии за връщане в държавите членки, които допринасят за борбата с незаконната имиграция, като се обръща особено внимание на трайния характер на връщането и на действителното обратно приемане в страните на произход и транзитно преминаване; постигане на ефективна защита на правата на връщаните лица през целия процес на връщане и спазване на международните стандарти в областта на правата на човека и подобряване на капацитета на ангажираните лица в процеса на връщане.

Дата на стартиране: 01.12.2020 г.

Други проекти