21.12.2020 г.

Обучения по темата „Презаселване

Ключовите дейности на проекта предвиждат:

– Организация и управление проекта;

– Проучване на нуждите от обучение и оценка на нивото на познанията на целевите групи;

– Провеждане на обучителни семинари и разработване на сборник с материали;

– Информация и публичност.

Очаква се проектните дейности да повишат капацитета на местните органи относно процеса на презаселване.

Цели на проекта:

Проектното предложение ще допринесе за развитието на общата политика на Съюза в областта при пълно зачитане на правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз и допринасят за укрепването на пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

Дата на стартиране: 21.12.2020 г.

Други проекти