Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности

През 2017 г. започнаха дейности по договор сключен с Холандски институт за международни отношения „Клингендал”, във връзка с изпълнението на проект „Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности в контекста на ЕС“ по процедура „Повишаване на експертния капацитет на служителите в администрацията” BG05SFOP001-2.004, приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.

Проектът предвижда обучения на над 2000 държавни служители за подготовка на предстоящото Българско председателство, през 2018 г, на Съвета на ЕС.

Други проекти