Европейски институт

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

17.10.05 | Новини

Излезе най-новият учебник на доц. д-р Жасмин Попова, "Право на Европейския съюз". Издател е "Института по публична администрация и европейска интеграция".

Като уникална “наднационална” конструкция ЕС е продукт на правото, функциониращ на база на правото и създаващ свое автономно право. Основно задължение на всяка държава-член на ЕС, закрепено в Учредителните му договори, е да гарантира еднообразното прилагане на това право на своята територия, тъй като от момента на присъединяването цялото европейско право става и нейно право, което трябва да се познава и спазва. Не случайно всяка държава-кандидат за членство предварително е длъжна да приеме това право, означавано с термина “acquis communautaire”.Оттук и императивното изискване за базисни познания по правото на ЕС за всички, въвлечени в неговото създаване, въвеждане в действие и прилагане.

Целта на настоящото изследване е да представи в синтезиран вид и достъпна форма основите на правото на ЕС .Освен за нуждите на академичното обучение, то е предназначено за експертните екипи на публичната администрация, които ще участват в подготовката на нормотворческия процес, за тези нейни представители, които ще го прилагат, както и за всички, които ще следва да се съобразяват с това право и да го спазват. Безспорно е, че по-доброто познаване на задълженията, предвидени в европейското право , е предпоставка на по-малки нарушения, и оттук – по-малко случаи на отговорност . По-доброто познаване на институционалните механизми на ЕС като структура и процедура– и то не само на основните институции на ЕС, но и на всички органи, участващи в процеса на взимане на решения - е предпоставка за по-успешно отстояване на националните интереси. На технократско ниво, там , където се подготвят всички решения , разногласията се решават на базата на експертни аргументи и силата на по-малките държави-членки като България е главно в уменията за убеждаване и подготвеността на нейните експерти.

Българската администрация е изправена пред огромното предизвикателство и отговорност да изгради капацитет, позволяващ на страната ни да играе активна роля и да извлече максимални ползи от членството в ЕС. От друга страна, интегритетът на целия Съюз зависи от годността на всеки отделен негов член да участва в нормотворческия процес, да прилага и да съблюдава общото право. Без базисни познания по правото на ЕС постигането на тези задачи е невъзможно.

Изследването се базира на анализ на текстовете на действащите Учредителни договори. Предвид затрудненията, свързани с хода на ратификационния процес на Договора за създаване на Конституция за Европа, вероятността приетите конституционни текстове да бъдат действащо право към момента на присъединяването на България към ЕС е минимална. Независимо от това, всички основни нововъведения на Конституцията са намерили отражение в изложението.