Европейски институт

Добро управление в полза на гражданите

07.05.09 | Новини

Европейският институт в партньорство със Столична община, община Плевен и община Сливен реализира проекта „София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е да подобри взаимодействието на органите на местната власт и местната администрация в трите общини със структурите на гражданското общество за създаване на добро, почтено и прозрачно управление в полза на гражданите. Един от начините това да бъде постигнато е чрез прилагането на добри европейски практики.

В тази връзка в рамките на проекта беше направен анализ на добрите европейски практики за взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местното самоуправление и местната администрация при планиране, разработване, прилагане и отчитане на политики, свързани с местното развитие в т. ч. за прилагане на принципа на устойчивото развитие, както и за отразяване на принципите за равенството между половете и недопускане на дискриминационно отношение.

За целите на анализа беше проучено нормативното осигуряване на това взаимодействие в различни общини в пет страни от ЕС – Чехия, Румъния, Франция, Германия, Англия и практическото осъществяване на тази дейност, както и резултатите от тях.

Аналитичния доклад може да видите тук:

Анализ на някои европейски практики за взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местното самоуправление и местната администрация (1.22 Mb) 

 

Проект ”СОФИЯ, ПЛЕВЕН, СЛИВЕН – ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИТЕ” и е финансиран от ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е в изпълнение на приоритетна ос I. Добро управление, подприоритет 1.2. Прозрачна и почтена държавна администрация на ОП „Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/08/1.2-02.