неделя, 27 септември 2020

Основен екип

ЛЮБОВ ПАНАЙОТОВА (ДИРЕКТОР) - Работи в ЕИ от 2001 г., Магистър - Електроинжинер, специализира ефективен мениджмънт и администрация, притежава диплома по финансов мениджмънт, заместник-министър на икономиката,член на основния екип за присъединяването на България към Европейския съюз (1999 г. - 2001г.). Притежава задълбочен опит в европейско законодателство и оценка и управление на проекти. БИОГРАФИЯ

БОРИСЛАВ МАВРОВ (ПРОГРАМЕН ДИРЕКТОР) - Работи в ЕИ от 2007 г., доктор по история, има научни публикации,  участва в международни изследователски програми, притежава диплома по политически мениджмънт, сътрудник в Европейския парламент, ръководител на ЕИЦ „Европа Директно” – София (2008 г.), хоноруван преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски”. Основните му компетенции са в областта на европейските институции, младежката политика и политиката за развитие. БИОГРАФИЯ

ВИКТОРИЯ БАРЪМОВА (EКСПЕРТ ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ) - Работи в ЕИ от 2008 г., бакалавър по „Европеистика” и магистър по „Бизнес администрация - развитие на човешките ресурси” в СУ „Св. Климент Охридски”, експерт „Информационно обслужване” в ЕИЦ  „Европа Директно“ – София. Работи по проекти основно в сферата на младежта, информация и комуникация по въпроси, свързани с ЕС; участва в разработването на аналитични материали и доклади и в организирането на различни публични събития. БИОГРАФИЯ

РАЛИЦА ИВАНОВА (СЧЕТОВОДИТЕЛ) - Работи в ЕИ от 2006 г., магистър по икономика („Счетоводство и контрол“, „Стопанско управление“). Oтговаря за финансовата отчетност на проектите, изготвянето на бюджети. Изготвя  междинни и окончателни финансови отчети, консултира и контролира партньорите по проектите за готовността на отчетните документи и тяхното съответствие с изискванията, поддържа архив на отчетните документи, отговоря за цялостната счетоводна система на организацията.  БИОГРАФИЯ 
 
АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ (ЕКСПЕРТ ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ) - Работи в ЕИ от 2003 г., инженер - бакалавър по приложна геофизика. Отговаря за поддръжката и развитието на уеб-страниците на ЕИ и интегрираните в тях модули, разработва печатните и рекламни изделия и материали по различни проекти, подпомага организирането на online и други интерактивни събития, участва в координирането и провеждането на количествени изследвания и обработката на база данни. БИОГРАФИЯ

ИРИНА ЙОРДАНОВА (ЕКСПЕРТ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ) - Работи в русенския клон на Европейския институт от 2013 г., магистър по европеистика в Русенски университет "Ангел Кънчев". Основните и компетенции са в областта на електронните медии, европейските институции, младежката политика и политиката за развитие. БИОГРАФИЯ