вторник, 11 август 2020

  Фокус групи по проект „Ефективни, устойчиви и екологични практики в трансграничния регион”

  15.01.12 | Събития

  На 30 януари 2012 г. в гр. Бургас ще се проведе Фокус група на тема „Добрите земеделски и агроекологични практики – ключов фактор за устойчиво управление на земеделските земи”. Проучването се провежда по проект „Ефективни, устойчиви и  екологични практики в трансграничния регион”  и се изпълнява от Институт за регионални стратегии, гр. Бургас, в партньорство с Европейски институт – клон Бургас и Сдружение на производителите на земеделски и млечни продукти, гр. Одрин и провинция. 
   
  Проучването ще продъли на 31 януари с фокус групи в градовете Ямбол и Хасково, като на срещите се очакват земеделски производители от областите.
   
  Основната цел на проучването е да се  оценят познанията на земеделските производители и  МСП в областта на производството и преработка на земеделска продукция относно опазването на околната среда, природо-съобразните земеделски практики, съобразени с  опазването на почвите, ландшафта и водите в пограничните райони. 
   
  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция (CCI номер 2007CB16IPO008), съфинансирана от ЕС.