сряда, 30 септември 2020

Обществена консултация относно интеграцията и приобщаването на мигрантите и хората с мигрантски произход

25.08.20 | Новини

Европейската комисия започва обществена консултация в целия ЕС, за да събере мнения относно новите действия, които могат да бъдат предприети на равнище ЕС за насърчаване на интеграцията и социалното приобщаване на мигрантите и хората с мигрантски произход. Комисията също така отправя покана за представяне на кандидатури за създаване на експертна група от лица с мигрантски произход, която да участва в разработването и прилагането на политиките в областта на миграцията, убежището и интеграцията. Включването на мигрантите, лицата, търсещи убежище, и бежанците е от съществено значение, за да станат политиките по-ефективни и съобразени в по-голяма степен с нуждите по места.

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския начин на живот, заявява: Когато хората се установят в Европа, важно е те да се ползват със същите права и задължения като всеки друг. Достъпът до здравеопазване, жилищно настаняване, образование и заетост им дава възможност да реализират пълния си потенциал. Интеграцията на мигрантите е в интерес на всички. Тя благоприятства развитието на силни и хармонични общности и защитава срещу злините на изолацията и сегрегацията. С тази консултация и с експертната група ще поканим тези, които са засегнати в най-голяма степен от нашите политики, да участват в изготвянето им. Това е нашият европейски начин на живот.

Комисарят по въпросите на вътрешните работи Илва Йохансон заявява: Кризата, предизвикана от коронавируса, показа още веднъж, че мигрантите и бежанците допринасят съществено за нашите общества. В цяла Европа обаче много от тях все още са изправени пред трудности да си намерят жилище или да получат достъп до работа, образование или здравеопазване. Трябва да засилим работата си в областта на интеграцията на равнище ЕС. Приканвам всички заинтересовани страни, особено мигрантите, лицата, търсещи убежище, и бежанците, да отговорят на консултацията, за да ни помогнат да разработим бъдещи действия за интеграция, които могат да подобрят качеството на живот и да направят нашите общества по-сплотени и приобщаващи.
Както с консултацията, така и с експертната група, Комисията се стреми да събере информация от широк кръг заинтересовани страни, включително национални, регионални и местни органи, организации на гражданското общество, социални и икономически партньори, предприятия, доставчици на услуги в сферата на образованието и обучението, академични среди, културни и спортни организации, организации на мигранти и физически лица. Резултатите от консултацията ще допринесат за разработването на Плана за действие за интеграция и приобщаване, обявен в работната програма на Комисията.

Обществената консултация ще бъде достъпна на всички 24 официални езика на ЕС до 21 октомври 2020 г. Поканата за представяне на кандидатури за членство в експертната група на Комисията за интересите на мигрантите ще бъде отворена до 21 септември.


Тази новина е публикувана в рамките на изпълнението на проект „Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането” с договор № 812108 – 59/09.10.2019 г., по процедура BG65AMNP001-3.005, Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Източник:refugee-integration.bg