вторник, 4 август 2020

Обява за набиране на експерти

24.01.20 | Новини

Покана

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна помощ с регистрационен № 812108 – 59/09.10.2019 г., по процедура BG65AMNP001-3.005 проект „Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането“, финансиран по Дейност 4 „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави. Изграждане на система за мониторинг за принудителното връщане. Доброволно връщане и мерки за реинтеграция в страни на произход“, Национална програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2014 – 2020, обявява процедура за избор на експерти по граждански договор.

Продължителност на изпълнение на проекта: 09.10.2019 г. - 09.10.2020 г.

doc.gifПриложение 1 , заедно със съпътстващите документи, следва да бъде представено в срок до 17:00 на 31.01.2020 г., на адреса на бенефициента или по електронна поща.: office@europe.bg.

Одобрените по документи кандидати, могат да бъдат поканени на допълнително събеседване, преди окончателното решение на комисията.