понеделник, 3 август 2020

ПУБЛИЧНА ОБЯВА Номер 002/ 06.08.2018

06.08.18 | Новини

ПУБЛИЧНА ОБЯВА Номер 02/06.08.2018

Наименование: Избор на експерти по позиции: Позиция 1: Експерт в областта на миграцията и интеграцията – обучител; Позиция 2: Експерт в областта на миграция и интеграция – преглед на действието на Наредбата (приета с ПМС № 144/2017); Позиция 3: Чуждестранен експерт за оценката на въздействието на интеграционни механизми за лица, търсещи /получили убежище или международна закрила; Позиция 4: Чуждестранен експерт в областта на миграцията и интеграцията- обучител; Позиция 5: Експерт координация в работата с местната власт; Позиция 6: Експерт - информация и публичност; Позиция 7: Експерт - правни услуги, в изпълнение на договор за БФП № 812108-85/11.10.2017г., BG65AMNP001-2.004-0009, проект „Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интеграция и законна миграция – предоставяне на подкрепа и обучение на граждани на трети страни, информационни кампании в страните на произход преди заминаване и за приемащото общество”, Фонд „Убежище, миграция и интеграция”.

pdf.gifПублична обява (302.07 KB)

rar.gifПакет документи (1.47 MB)