сряда, 26 юни 2019

Възможности за финансиране

 Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с обект:

„Консултантски услуги за изпълнение на проект "Европейски наръчник по труда Румъния-България“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013“, Референтен № 2-1.2-2., Приоритетна ос: 1, Ключова сфера на интервенция: 2, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 41205/25.06.2010 г., по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013 г.

Отговори на въпроси и разяснения (публикувани на 13.08.2010 г.)

Въпроси и отговори по процедурата (192.86 Kb)


Документи:

1_Objava_005.pdf (121.18 Kb) 
2_Poyasnitelen_dokument_005.pdf (372.47 Kb)
3_Obrazci_005.rar (3.41 Mb)
4_Iziskvania_kam_ofertite_Final_005.pdf (355.43 Kb)
5_VIM_EN.pdf (6.13 Mb)
 

Важно: Уведомяваме участниците в отритите процедури, че следва да приложат декларация по смисъла на чл. 31. ал.7 на ПМС 55/2007. Декларацията е в свободен текст и няма утвърден образец.


Забележка:
 На страница 25 в документ №4 "Изисквания към офертите" е допусната техническа грешка. Следният текст:
"Оферти, получили по-малко от 50 точки по коя да е от отделните групи критерии, както и такива, получили обща средна оценка по Показател 1 „Техническа оценка” по-малка от 50 точки, се отстраняват от по-нататъшно участие в процедурата като неотговарящи на изискванията на бенефициента."
да се чете:
"Оферти, получили по-малко от 50 % от възможните точки по коя да е от отделните групи критерии, както и такива, получили обща средна оценка по Показател 1 „Техническа оценка” по-малка от 50 точки, се отстраняват от по-нататъшно участие в процедурата като неотговарящи на изискванията на бенефициента."

 
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с обект:

„Изготвяне, доставка и разпространение на информационни пакети и информационен бюлетин. Организиране и провеждане на две интерактивни обучения и три партньорски срещи за целите на проект „Европейски наръчник по труда Румъния – България”, Референтен № 2-1.2-2., Приоритетна ос: 1, Ключова сфера на интервенция: 2, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 41205/25.06.2010 г., по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007-2013 г.
 

Важно: Уведомяваме участниците в отритите процедури, че следва да приложат декларация по смисъла на чл. 31. ал.7 на ПМС 55/2007. Декларацията е в свободен текст и няма утвърден образец.

Отговори на въпроси и разяснения (публикувани на 13.08.2010 г.)

Въпроси и отговори по процедурата (109.08 Kb)

Документи

1_Objava_006.pdf (121.13 Kb)
2_Poyasnitelen_dokument_006.pdf (381.96 Kb)
3_Obrazci_006.rar (3.41 Mb)
4_Iziskvania_kam_ofertite_006.pdf (293.04 Kb)
5_VIM_EN.pdf (6.13 Mb)

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер 1/ дата 12.08.2015 г.

Наименование: „Организиране и провеждане на осем мултидисциплинарни обучения в България, по проект BG 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика на хора и странстващи престъпни групи" в две обособени позиции”.

pdf.gifПублична покана (462.62 KB)

rar.gifПакет документи (2.13 MB)ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Запитване по публична за “Организиране и провеждане на осем мултидисциплинарни обучения в България, по проект BG 13 „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика на хора и странстващи престъпни групи" в две обособени позиции”, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2009-2014, BG „Взаимодействие в рамките на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност, в т.ч. трафика на хора и странстващи престъпни групи".

Въпроси:

1. Допустимо ли е подаване на оферта за всички обособени позиции?

2. В случай, че не е допустимо подаване на оферта за всички обособени позиции или искаме да подадем оферта само за една обособена позиция, важи ли изискването, кандидатът да има оборот от еднакви или сходни с предмета на процедурата услуги, общо за предходните три години (2012 г., 2013 г. и 2014 г.) минимум в размер съответстващ на общата прогнозна стойност на процедурата?


Отговори:

1. Да, допустимо е подаване на оферта за всички обособени позиции. Изхождайки от естеството на предмета на поръчката препоръчваме подаване на оферта по двете обособени позици, тъй като осигуряването на нощувки, транспорт, храна и кафе-паузи за 200 участници е в пряка свързаност с осигуряването на наем зали, озвучителна, презентационна техника, техника за превод и преводачи за целите на осемте тридневни мултидисциплинарни обучения в България за същите 200 участници. 

2. В случай, че кандидатът подаде оферта за всички обособени позиции, то той трябва да има оборот от еднакви или сходни с предмета на процедурата услуги, общо за предходните три години (2012 г., 2013 г. и 2014 г.) минимум в размер съответстващ на общата прогнозна стойност на процедурата.

В случай, че кандидатът подаде оферта само за една обособена позиция, то той трябва да има оборот от еднакви или сходни с предмета на процедурата услуги, общо за предходните три години (2012 г., 2013 г. и 2014 г.) минимум в размер, съответстващ на прогнозната стойност на обособената позиция, за която подава оферта.ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер 2/ дата 10.03.2016 г.

Наименование: „Организиране и провеждане на обучение на обучители по проект „Мултидисциплинарен подход за противодействие на трафика на хора чрез трансфер на знания и добри практики от страни-членки на шенгенското пространство и по-специално от норвежки опит””.

pdf.gifПублична покана (1.7 MB)

rar.gifПакет документи (1.47 MB)