понеделник, 21 септември 2020

Алианс "Европейска година на гражданите 2013"

10.10.12 | Новини

Европейският институт е член на Европейския граждански форум от април 2011 г. ЕГФ представлява транс-национална мрежа от 97 асоциации и неправителствени организации от 28 страни в Европа, чиято цел е посредством общи действия да насърчава социалната активност и ангажираност на гражданите на Стария континент, да оформя активно европейско гражданско съзнание и да подпомага процеса на структуриране на неправителствения сектор в Европа на всички възможни нива.
 
Освен това, Европейският граждански форум е водеща организация в инициативата Алианс за Европейска година на гражданите 2013 (European Year of Citizens 2013 Alliance), който се състои от най-влиятелните европейски мрежи и организации на гражданското общество. Алиансът се стреми да мобилизира и координира всеобхватно гражданско участие и ангажираност в демократичния живот на ЕС през цялата Европейска година на гражданите, да породи европейски дебат по въпросите на упражняването на правата на европейските граждани, да създаде информационни инструменти и канали за разпространение на информация, да привлече различни заинтересовани страни и да помогне на общностни организации да установят по-добра връзка с европейското ниво и европейските измерения на гражданството. 
 
Европейският институт се ангажира да изпълни ролята на координатор на национална коалиция в рамките на Алианса, с цел популяризиране на визията за активно и включващо европейско гражданство, като съдейства в реализирането на събития и дейности в България, мобилизира гражданското общество и заинтересованите страни на национално ниво съгласно водещите принципи на Алианса и в рамките на установената му структура.