събота, 4 юли 2020

Национална антидискриминационна кампания „Различията ни събират (2005 - 2006)”

23.02.06 | Новини

Националната антидискриминационна кампания ще се реализира за трети път от Европейския институт за периода януари – септември 2006, в рамките на специализираната програмата на Европейската комисия за борба срещу дискриминацията 2001-2006. Тази година, кампанията, в съответствие с изискванията на донора, е насочена главно към младите хора от 12 до 24 години и по-активните граждани с цел да подобри техните познания по въпросите на равните възможности и многообразието в обществото, както и промени на негативни предразсъдъци, стереотипи и дискриминационни практики от нашето ежедневие, посредством прилагането на добри европейски практики в тази област.

Националната антидискриминационна кампания „Различията ни събират” ще обхване поне 7500 преки и непреки ползватели по време на националната седмица на антидискриминацията, уеб-дебатите на специално създадена електронна страница за борба с дискриминацията и 5 регионални обществени обсъждания по въпросите на равните възможности и многообразието в обществото.

В рамките на Националната седмица за борба с дискриминацията „Различията ни събират” ще се проведат:

  • 1 ден – Работна среща „Културното многообразие на работното място” с участието на  представители на профсъюзите, бизнес организации, НПО, представляващи интересите на малцинствените групи и заинтересовани държавни институции, за да предложат и обсъдят добри практики, които да бъдат включени в ръководство за управление на културното многообразие и борбата с дискриминационните практики на работното място.
  • 2 ден – Публична дискусия за достъпна среда за хората с увреждания и прилагането на добри практики от общинския съвет на гр. София и НПО.
  • 3 ден – Кампания за повишаване на обществената чувствителност и разбиране към проблемите на лицата с друга сексуална ориентация, както и борбата с хомофобията.
  • 4 ден – Фото конкурс „Различията ни събират” по въпросите на многообразието в обществото, в т. ч. по признак възраст.
  • 5 ден – Заключителна конференция  - Добрите подходи за утвърждаване на многообразието в обществото и равните възможности.

По време на Националната седмица за борба с дискриминацията ще се провеждат виртуални ежедневни дебати, свързани с провежданите събития, с което се очаква освен повишаване на обществената чувствителност към проблемите на хората, принадлежащи на малцинствени групи, така и да се подобрят познанията по европейските и национални  антидискриминационни стандарти.

Петте регионални обществени обсъждания по въпросите на равните възможности и многообразието в обществото ще се проведат в градовете Велико Търново, Добрич, Монтана, Сливен и Стара Загора.