неделя, 27 септември 2020

  Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането

  За проекта

  Проект „Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането" по Фонд "Убежище, миграция и интеграция", процедура „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави. Изграждане на система за мониторинг за принудителното връщане. Доброволно връщане и мерки за реинтеграция в страни на произход.“ е финансиран по Дейност 2 „Обучения и семинари за служители на компетентните институции в областта на връщането“, специфична цел 3 „Връщане“, Национална програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014-2020.

  Проектът е насочен към проучване на нуждите от обучение и направата на оценка на нивото на познанията на служители на държавни органи или публични институции с компетентност в областта на връщането.

  Ключовите дейности на проекта предвиждат:
  – Проучване на нуждите от обучение;
  – Оценка на нивото на познанията на целевите групи;
  – Провеждане на обучителни семинари;
  – Разработване на сборник с обучителни материали;
  – Информация и публичност.
  Очаква се проектните дейности да повишат капацитета на националните, регионалните и местните органи на властта относно единното прилагане на стандартите на връщане.

  Цели на проекта:
  Проектното предложение има за цел да допринесе за развитието на общата политика на Съюза в областта на връщането на граждани на трети държави в страните по произход при пълно зачитане на правата им, и по-конкретно да се повиши и укрепи капацитетът на служителите на компетентните институции в областта на връщането, като бъде постигне общият индикатор съгласно Националната програма по фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

  Дата на стартиране: 09.10.2019 г.