вторник, 11 август 2020

Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели

Полезни материали

Преглед на изпълнението на Наредба за условията  и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила,
приета с ПМС № 144 от 19.07.2017 г., обн., ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г., в сила от 25.07.2017 г.

 Сборник материали от добри практики и модели за имиграционна и интеграционна политика