неделя, 27 септември 2020

Мултидисциплинарен подход за противодействие на трафика на хора чрез трансфер на знания и добри практики от страни-членки на шенгенското пространство и по-специално от норвежки опит

Общата цел на проекта е насочена към повишаване на капацитета на българските държавни институции в борбата с организираната престъпност, по-специално трафика на хора.
Специфични цели на проекта:
- Придобиване и повишаване на знанията на българските държавни служители в областта на Шенгенското сътрудничество и борбата с трансграничната и организираната престъпност, включително трафика на хора.
- Обмен на добри практики със съответните институции за борба с трафика на хора и организации в Норвегия и Холандия.

Основните дейности по проекта са:

• Провеждане на оценка на научните изследвания за нивото на знания и на специфичните нужди на допълнителни знания сред служителите на гранична полиция и миграционните служители, експерти от Държавната агенция за национална сигурност, Националната следствена служба, окръжните съдилища и прокуратури, национални и местни комисии за борба с трафика на хора;
• Провеждане на осем мултидисциплинарни обучения в България за граничен полицейски служители, прокурори, експерти от Националната следствена служба и Държавна агенция за национална сигурност, които имат за цел да запознаят участниците с най-новите тенденции на трафика на хора в България;
• Разработване на Наръчник и провеждането на един семинар "Обучение на обучители" в България.
Целевата група на проекта са български съдии от окръжни и районни съдилища, прокурори от окръжни и районни прокуратури, длъжностни лица от Държавната агенция за национална сигурност и Националната следствена служба, полицейски служители от ГД „Гранична полиция” и Дирекция „Миграция”, експерти от Националната и местни комисии за борба с трафика на хора. Всички са държавни служители.