понеделник, 21 септември 2020

Участие, лидерство и взаимодействие с младите днес

Европейският институт изпълнява проект „Участие, лидерство и взаимодействие с младите днес”, финансиран от програма „Младежта в действие” на ЕС.

Основната цел на проекта е да повиши осведомеността и да увеличи ангажираността на младите хора от различни райони на България в обществения живот на техните общности, както и да спомогне за това те да бъдат информирани и отговорни европейски граждани. Проектът залага на дискусии и интерактивни начини за споделяне на информация между студентите по проблемите на активното гражданство и предстоящите избори за Европейски парламент, както и увеличаване на възможностите на младите хора за участие в процеса на вземане на решения. Целевата група на проекта включва студенти и преподаватели от четири реномирани български университета: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Нов български университет, Русенски университет „Ангел Кънчев” и Бургаски свободен университет.

Дейностите, планирани по проекта, включват:
• Сформиране на групи за младежки инициативи в четирите университета, които да бъдат активно подпомагащо звено при реализиране на плануваните инициативи в рамките на проекта;
• Провеждане на информационни срещи-дискусии в четирите избрани университета по въпроси, свързани с европейското гражданство, правата на гражданите на ЕС, младежки политики и мобилност; потребителски права в ЕС и др. ;
• Провеждане на младежки форуми във всеки от четирите университета с основен акцент върху предстоящите избори за ЕП през май 2014 г.; Всеки форум ще съдържа:
  - информационни сесии относно новата роля на Европейския парламент, неговите функции, механизми и планирани водещи теми в контекста на предстоящите избори (икономиката, работа, качество на живот, ЕС на световната сцена и др.)
  - дискусии по метода „световно кафене”, целящи събиране на предложения за младежки инициативи, стимулиращи участието в изборите за ЕП 2014;
• Обявяване на конкурс за есе на тема  „Моите причини да гласувам на изборите за ЕП2014”;
• Провеждане на уебинар, целящ обсъждане на основните мотиви „за” и „против” на младите хора да гласуват на изборите за ЕП 2014; обмяна на опит и идеи с цел постигане на по-голяма ангажираност на младежите към обществения живот в България и Европа;
• Информация и публичност на проекта.

Продължителност на проекта: 10 месеца.

Сборник от есета „Моите причини да гласувам на изборите за ЕП2014”