сряда, 30 септември 2020

E-регион: възможност за развитие

Управление и координиране на проекта, осигуряващи безпроблемно и ефективно изпълнение.

Европейският институт - клон Благоевград заедно с Център за междукултурен диалог - Македония, започна работа по проект "E-регион: възможност за развитие" по програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007 – 2013, с договор № РД 02-29-448/18.12.2013 референтен номер: 2007CB16IPO007-2012-3-036.

Проектът се основава на съвместно сътрудничество между заинтересованите страни в региона с цел подобряване на социалното сближаване и развитие на пригодността за трудова заетост.
Общата цел е подобряване на социалното сближаване в района на трансгранично сътрудничество чрез разработване на инструментариум за онлайн обучение и насърчаване на предприемачеството. Проектът ще укрепи регионалното сътрудничество с цел увеличаване на пригодността за трудова заетост и е-участие чрез реализация на добри практики в e-обучението и предприемачеството.

Цели:

1. Насърчаване на използването на ИТ в обучението и предоставяне на възможности на гражданите в трансграничния район да развиват необходимите им умения и да обменят информация и компетенции по множество теми.
2. Да допринесе за намаляване ръста на безработицата чрез скъсяване на дистанцията между професионалното обучение и пазара на труда.
3. Да изследва възможностите за информационно осигуряване, образование и трудова заетост в трансграничния район.
4. Развитие на съвместна социална инфраструктура за обмен на информация и насърчаване на e-участие в региона.
5. Насърчаване на предприемачеството и пораждане на предприемачески дух като начин на създаване на кариерни възможности.


Дейности:

Управление и координиране на проекта, осигуряващи безпроблемно и ефективно изпълнение.

• Анализиране на е-медиите, гражданския сектор и институциите за професионално обучение в трансграничния район. Осъществяване на проучване на съществуващите e-медии, организации на гражданското общество и институциите за професионално обучение от двете страни на границата, покриващо трансграничния район.

• Създаване и стартиране на съвместен уебсайт за актуални новини в региона. В рамките на проекта ще се създаде и стартира съвместен уебсайт за актуални новини в региона. Сайтът ще бъде свързан с основните новини и портали на организациите на гражданското общество в региона от двете страни на границата, ще събира информация и ще я пре-публикува в реално време.

• Е-курсове по професионално обучение. Разработване на безплатни онлайн курсове (по комуникационни умения, работа в екип и пр.). Това ще са професионални курсове, ориентирани към безработни младежи и към такива, които вече имат работа, с цел подобряване на квалифиацията им.

• Обучителна програма за предприемачество с фокус върху темата за социалните предприятия. Организиране на 2 присъствени съвместни курса по предприемачество с целева група безработни лица в трансграничния район. Обученията ще позволят на участниците да усвоят компетенции по предприемачество, ще укрепят предприемаческите им умения и ще насърчат възможности за самостоятелна трудова заетост.

• Инициативи за е-предприемачество и съвместно сътрудничество, инициирано от безработни млади граждани от двете страни на границата.

• Публичност и разпространение на информация за резултатите на проекта.

Очаква се в резултат на проекта да се:


• насърчи обмен на ноу-хау и иновативни подходи за намаляване на безработицата в трансграничния район и укрепване на възможностите за професионално обучение
• насърчи социалното сближаване чрез предоставяне на възможности на гражданите от двете страни на границата, особено тези в неравностойно положение, да участват в социални дейности
• генерира трудова заетост чрез възможности за предприемачество и професионално обучение.
• подобри средата за развитие на взаимоотношения през границата
• осигури адекватно качество и ниво на услугите, както и запазване на екологичния им потенциал

Конкретните целеви групи на проекта са:

• електронни медии, портали, блогове от двете страни на границата
• организации на гражданското общество, професионални училища, образователни центрове, институции за професионално обучение и образотелни дейности от двете страни на границата
• Агенции по заетостта, бизнес инкубатори
• безработни граждани, студенти и младежи от трансграничния район

Периодът на изпълнение на проекта е от 19.12.2013 г. до 18.06.2015 г.