понеделник, 21 септември 2020

Изграждане на трансгранична мрежа (НЕТуърк) за ефективно и устойчиво гражданско общество

За проекта

Проект "Изграждане на трансгранична мрежа (НЕТуърк) за ефективно и устойчиво гражданско общество" по програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007 – 2013, с договор № РД 02-29-225/26.04.2013 референтен номер: 2007CB16IPO007-2011-2-29

Проектът се осъществява от Европейския институт, в партньорство с Център за междукултурен диалог, БЮР Македония, по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония,

Приоритетна ос 1: Икономическо развитие и социално сближаване, сфера на интервенция: 1.2 Социално сближаване.

Общата цел на проекта е да насърчи активно трансгранично сътрудничество и създаване на партньорски мрежи между съществуващите организации на гражданското общество в допустимия трансграничен регион, за да се очертаят текущите пропуски в гражданския сектор и да се подобрят уменията на човешкия ресурс да ги коригира. Дейностите включват: анализ и проучване на организациите от неправителствения сектор в трансграничния регион, провеждане на работна среща на екипа по проекта и на серия от трансгранични семинари/дискусии за обмен на идеи (по два във всяка страна), създаване, развитие и поддръжка на трансграничен информационен интернет портал на гражданския сектор, пилотни инициативи на неформалната НПО мрежа – обучение и доброволческа инициатива, разпространение на информация и публичност.

Проектът е насочен към представители на организации на гражданското общество, младежи, публични структури, взаимодействащи с НПО, доставчици на услуги в сферата на образованието и пазара на труда, представители на частния сектор, медии, широката общественост.

Очакваните резултати от проекта са: подобрена среда за развитие на трансгранични партньорства между организациите на гражданското общество, връзки/взаимодействие между неправителствения сектор и различни икономически сектори и общини в трансграничния регион, увеличаване на капацитета на организираното гражданско общество по отношение на човешки потенциал, умения, активност и т.н. (особено младежи, вкл. Доброволци), обхващане на неправителствения сектор в целия трансграничен регион.

Продължителността му е 12 месеца, считано от 26 април 2013 г.