сряда, 30 септември 2020

Укрепване на капацитета на националните, регионалните и местни власти за единно прилагане стандартите в областта на връщането

През май и юни 2012 година бе изпълнен проект „Укрепване на капацитета на националните, регионалните и местни власти за единно прилагане стандартите в областта на връщането”.
Проектът е сключен с Договор за безвъзмездна помощ BG/RF2010/GR2-(1-2) от дата 10.05.2012 с ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ” - МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ в качеството му на Отговорен орган по Годишна програма 2010 на Европейски фонд за връщане.

В проекта бяха обхванати служители на Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) от Любимец и София към Дирекция Миграция, служители на Дирекция Миграция на национално и регионално ниво, служители на ГД Гранична полиция на национално и регионално ниво и служители на Секретариата на Националния съвет по миграция.

Проектът постигна в максимална степен заложените цели. Всички дейности бяха изпълнени спрямо времевия план и според заложените параметри. Заложената обща цел по задание „Подобряване на капацитета на някои български институции, отговорни за прилагането на ефективна политика за връщане” се постигна посредством изпълнението на дейностите по проекта:

• Проучване на нуждите и нивото на познанията на целевите групи по отделните теми на обучение;
• Обучителен семинар на тема Предотвратяване на кризисни и конфликтни ситуации в специалните домове за временно настаняване на чужденци.

Проведени бяха обучителни семинари на следните теми:

• Европейско законодателство в областта на връщането и транспонирането му в българското законодателство. Прилагане на законодателството и добри практики в други страни-членки на ЕС;
• Извеждане на уязвими групи лица-основно непридружени малолетни и непълнолетни лица - представяне опита и добрите практики и на други страни–членки на ЕС;
• Реадмисионни споразумения и успешното им прилагане-важен инструмент за процедурите по връщане.

Обученията се проведоха в периода 19 - 21.06.2012 г. и на служителите бяха представени теоретични и практически насоки за европейското и българското законодателство в областта на връщането и прилагането му на практика.

Постигнати резултати

• Повишен беше опита и уменията на служителите от Специалните домове за временно настаняване на чужденци и звеното Противодействие на нелегалната миграция (ПНМ) към дирекция Миграция, участващи в операциите по връщане за предотвратяване на кризисни ситуации.
• Повишени бяха знанията и уменията за прилагане на общностното законодателството по връщане на служителите от Дирекция Миграция, Гранична полиция и Секретариата на Националния съвет по миграция.
• Усвои се опитът и добрите практики при връщането на уязвими лица и особено на непридружени малолетни и непълнолетни лица.

Крайният резултат от проекта е повишен капацитет на служители от компетентните национални, регионални и административни правоохранителни институции, чрез детайлно запознаване с европейското и българското законодателство в областта на връщането и прилагането му на практика.