неделя, 27 септември 2020

Провеждане на обучение на лица, ползващи се с обществено доверие, с цел недопускане радикализация на обществото (SMART – CV)

В края на 2012 беше подписан договор за проект „Провеждане на обучение на лица, ползващи се с обществено доверие, с цел борба срещу радикализиране на обществото” (Social Media Anti-Radicalisation Training for Credible Voices-SMART-CV HOME/2011/ISEC/AG/4000002532), финансиран от Генерална Дирекция вътрешни работи програмата „Превенция и борба срещу престъпността – радикализация водеща до тероризъм и ролята на жертвите от тероризъм в превенция на радикализацията. ”

Партньори по проекта са: Антитерористичният отдел на полицията в Йоркшир, Великобритания; Университетът по приложни науки – полицейски дейности, Германия; Антитерористичният център към Министерство на вътрешните работи на Унгария; Националната и гранична полиция на Естония и Европейския институт, от България.

Водеща страна е Великобритания - Полицията на Западен Йоркшир, службата за анти-тероризъм.

Основна цел на проекта SMART-CV е да идентифицират и обучат „достоверни гласове”, селекционирани в рамките на местни общности в страните, участващи в проектния консорциум. Проектът ще създаде условия за постигане на споделено разбиране на понятието „Credible Voices/Достоверни гласове”, основаващо се на следната дефиниция, разработена в рамките на предходен проект:  „Достоворен глас” е личност/група/организация, който представя по убедителен, автентичен и категоричен начин идеите на определени общности; този „глас”трябва да бъде в състояние да формулира и препредава ключови позитивни послания с максимална убедителност и силно въздействие, да изгражда и разпространява позиции и примери за социално поведение с цел идентифициране на анти-радикален дискурс, повишавайки по този начин осъзнаването на необходимостта от алтернативни перспективи, позитивно говорене и обмен на достоверна информация между право-прилагащите институции и засегнатите общности.

Важно негово послание е, че Достоверните гласове трябва да представляват различни сфери от обществото, които биха могли да дефинират посоката на положително развитие на общността, да преосмислят негативните послания, свързани с борбата срещу тероризма, да допринесат за изграждане на общностен контекст за противопоставяне на тероризма.