понеделник, 21 септември 2020

Традиционно знание за устойчивост – трансгранична мрежа за използване и опазване на диви и култивирани растителни ресурси в източна Македония и югозападна България

Проектът се изпълнява от Земеделско Сдружение Машински Круг – Пробиштип, Македония, в партньорство с Европейски институт. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Македония (CCI номер 2007CB16IPO007), съфинансирана от ЕС (Договор № РД 02-29-164/23.07.2012) и стартира през месец юли 2012 година с продължителност 12 месеца.

Сред основните цели на проекта са:

• Създаване на мрежа за проучване и провеждане на пилотни изследвания на местното растително разнообразие и традиционното знание, свързано с тяхното използване.
• Създаване на механизъм за разработване на Стратегия за устойчиво управление на диви и култивирани растителни ресурси с цел стимулиране на икономическото развитие в ЮЗ България и Македония.
• Обучение на местното население и предлагането на средства за устойчиво използване и опазване на съществуващото биоразнообразие, както и културното наследство на пограничните селски райони.
• Повишаване на капацитета на местните НПО и институции от двете страни на границата за осъществяване на съвместни действия за подкрепа на устойчивото развитие на района.
• Популяризиране на граничната зона между югозападна България и източна Македония, като район на „зелено” развитие основаващо се на устойчиво използване на местните растителни ресурси.

Дейностите предвидени в проекта са:

Проучване на местните практики за използване на растителните ресурси; Обучение „Устойчиво икономическо развитие и местно знание – къде е връзката”; Местни практики за устойчиво използване на растителните ресурси – дискусионен семинар; Трансграничен празник на растенията; Изготвяне на Ръководство за проучване на местните практики в трансграничния район; Изготвяне на промоционални материали; Опознавателен тур за журналисти и туроператори; Сборник с рецепти „Вкусове, които не признават граници” Интернет страница на проекта и Заключителна пресконференция.

В рамките на проекта ще бъдат постигнати следните резултати - Проучени местни растителни ресурси и идентифициране на местното знание, свързано с тяхното използване; Разработен механизъм за разработване на Стратегия за устойчиво управление на диви и култивирани растения и стимулиране на развитието на трансграничния район; Обучени местни хора и предложени механизми за устойчиво използване и опазване на съществуващото биоразнообразие и историческите дадености на целевия район; Подобрен капацитет на местните НПО и институции от двете страни на границата за съвместни действия, свързани с устойчивото развитие на целевия район; Пограничната територия между югозападна България и източна Македония популяризирана като зона на зелен бизнес на базата на устойчиво използване на местните екоресурси; Целеви група по проекта са местното население на територията на области Благоевград и Кюстендил (България) и Община Пробищип (Източна Македония), НПО в целевите райони, местните власти в целевия район и бизнесът в пограничния район.

За повече информация посетете http://tradikos.europeaninstitute.bg/