понеделник, 21 септември 2020

Ефективни, устойчиви и екологични практики в трансграничния регион

Европейски институт - клон Бургас, в партньорство с Института за регионални стратегии - Бургас и Сдружението на производители на земеделски и млечни продукти, гр. Одрин и провинция, изпълняват проект „Ефективни, устойчиви и екологични практики в трансграничния регион" (Договор № RD-02-29-166/01.07.2011).

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция (CCI номер 2007CB16IPO008), съфинансирана от ЕС.

 Сред основните цели са:

 • да повиши капацитета на фермери и МСП от преработвателната промишленост в пограничния регион между България и Турция (Бургаска, Ямболска и Хасковска област, Одрин и Къркларели) за прилагане на земеделски практики за опазването на околната среда и природосъобразното поведение на фермерите с оглед опазване на почвите, ландшафта и водите в пограничните райони;
 • да подобри познанията за европейската политика за развитие на селските райони, чрез обмяна на добри практики и инициативи за опазване на околната среда и природосъобразно поведение на фермерите с оглед укрепване и повишаване на капацитета за развитието на устойчиво и екологично земеделие (с помощта на учени специалисти от трансграничния регион, работещи в сферата на селското стопанство и опазването на околната среда);
 • ефективно постигане на заложените цели предвид предстоящите промени в ОСП, свързани с опазването на природния потенциал и въвеждане на добри земеделски практики;
 • да стимулира изграждане на мрежа за трансгранично сътрудничество за прилагане на земеделски практики, щадящи околната среда, което допринася за подобряване и усъвършенстване на качеството на продукцията от МСП и фермери в областите на изпълнение на проекта. 

Специфичните цели на проекта включват: повишаване капацитета на земеделските производители и преработватели за устойчиво управление на земята и елементите на околната среда в селското стопанство; създаване на мрежа от представители на целевите групи за обмяна на опит и прилагане на добри земеделски практики; формулиране на възможност и работни проекти за популяризиране на мерки за опазване на природното богатство, чрез дейности и мероприятия, щадящи околната среда.

В рамките на проекта ще бъдат проведени: 

 • Проучване на условията и практиките по устойчиво управление на земята и елементите на околната среда в селското стопанство;
 • 4 еднодневни обучения в България и Турция за фермери и МСП в областта на преработката на селскостопанска продукция;
 • 2-дневна визита на български фермери и преработватели на първична земеделска продукция за обмяна на добри практики в Турция;
 • 3-дневен дискусионен форум между представители на научни институти и университети от трансграничния регион, работещи в селскостопанския сектор;
 • 1-дневна заключителна международна конференция;
 • Информационна кампания за устойчиво управление на земята;
 • Промоция и публичност на проекта.

 Наръчник за добрите земеделски практики: