понеделник, 21 септември 2020

Измерване на административната тежест, произтичаща от задълженията за информиране на бизнеса и предложения за нейното намаляване

Обединение „Намаляване на административната тежест за бизнеса", съставено от Европейския институт, Агенция Стратегма ООД и Агенция Икономика ЕООД., изпълни проект „Измерване на административната тежест, произтичаща от задълженията за информиране на бизнеса и предложения за нейното намаляване", възложен от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите".

 

Основната цел на проекта е идентифициране на информационните задължения (ЗИ), определени в 20 закона, съгласно ТС, включително съответната подзаконова нормативна уредба, въвеждащи национални и транспонирани европейски изисквания в съответните области, измерване на размера на административните разходи, породени от тези ЗИ, определяне на административната тежест (АТ), както и формулиране на предложения за нейното намаляване. В процеса на изпълнение бяха актуализирани съществуващите в МИЕТ база данни (ABRIO) и интернет страница „Административна тежест".

Основните резултати, които бяха постигнати, са:

 

 

  • идентифициране и детайлно описание на 918 ЗИ, произтичащи от 20-те закона, определени в ТС, осигуряващо информация за характеристиките на всяко ЗИ, включително такава за неговия произход (национални или транспонирани европейски изисквания), както и съответните характеристики, осигуряващи възможност за определяне на извадка за измерване на административните разходи; 
  • допълване на съществуващата база данни http://abrio.mee.government.bg/ с информация за идентифицираните ЗИ, включително за свързаните с тях административни разходи и актуализиране на интернет страницата „Административна тежест"; 
  • измерване и анализ на административните разходи за идентифицираните ЗИ и определяне на АТ; 
  • аналитичен преглед на добри практики при намаляването на административни тежести в държави-членки на ЕС, включително условията за тяхното адаптиране; 
  • предложения за намаляване на АТ за бизнеса, произтичащи от идентифицираните ЗИ в съответните законодателни области; 
  • разпространение на постигнатите резултати и изготвените предложения сред заинтересованите страни.