неделя, 27 септември 2020

Подкрепа за подготовката и успешното прилагане на европейската „Синя карта” за квалифицирани граждани на трети държави съобразено с нуждите на работодателите в България

Европейският институт изпълнява проект "Подкрепа за подготовката и успешното прилагане на европейската „Синя карта” за квалифицирани граждани на трети държави съобразено с нуждите на работодателите в България" - BG EIF/2009/01-01.01, финансиран от Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни чрез МТСП. 

Общата цел на проекта е да подкрепи усилията на българското правителство за успешното въвеждане и прилагане на Европейската "Синя карта" в България.

Специфичните цели на проекта са: 

  • Разясняване на същността на Директива 2009/50/ЕО на Съвета и проучване на въвеждането и практическото й приложение в страните от ЕС;
  • Установяване на необходимостта от практическо приложение на Директивата в България;
  • Представяне пред широката общесвеност на предимствата за България от интегриране на висококвалифицирани граждани на трети държави. 

Целевата група, към която е насочен проекта са работодателски организации и работодатели, действащи на национално и регионално ниво, държавни и местни институции, отговорни за транспонирането и успешното въвеждане на Директивата, както и граждани на трети страни, постоянно или продължително пребиваващи в България. 

Дейностите за изпълниение са: 

  1.  Изследване на причините за появата на Директива 2009/50/ЕО и анализ на нейното съдържание;
  2. Преглед на транспонирането на Директивата в някои страни-членки на ЕС;
  3. Изследване на нуждите на българския пазар на труда от висококвалифицирана работна ръка;
  4. Организиране на три кръгли маси за обсъждане на направените анализи и проучвания;
  5. Разработване на пакет от препоръки за успешно практическо приложение на Директивата в България;
  6. Дейности за информация и публичност.

 Проектът стартира през месец февруари и е с продължителност 5 месеца.

 

Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни 
Министерство на труда и социалната политика
 
на Република Бъглария