понеделник, 6 юли 2020

Европейски наръчник по труда Румъния - България

Процедури

 Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с обект:

„Консултантски услуги за изпълнение на проект "Европейски наръчник по труда Румъния-България“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013“, Референтен № 2-1.2-2., Приоритетна ос: 1, Ключова сфера на интервенция: 2, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 41205/25.06.2010 г., по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013 г.

Отговори на въпроси и разяснения (публикувани на 13.08.2010 г.)

Въпроси и отговори по процедурата (192.86 Kb)


Документи:

1_Objava_005.pdf (121.18 Kb) 
2_Poyasnitelen_dokument_005.pdf (372.47 Kb)
3_Obrazci_005.rar (3.41 Mb)
4_Iziskvania_kam_ofertite_Final_005.pdf (355.43 Kb)
5_VIM_EN.pdf (6.13 Mb)
 

Важно: Уведомяваме участниците в отритите процедури, че следва да приложат декларация по смисъла на чл. 31. ал.7 на ПМС 55/2007. Декларацията е в свободен текст и няма утвърден образец.


Забележка:
 На страница 25 в документ №4 "Изисквания към офертите" е допусната техническа грешка. Следният текст:
"Оферти, получили по-малко от 50 точки по коя да е от отделните групи критерии, както и такива, получили обща средна оценка по Показател 1 „Техническа оценка” по-малка от 50 точки, се отстраняват от по-нататъшно участие в процедурата като неотговарящи на изискванията на бенефициента."
да се чете:
"Оферти, получили по-малко от 50 % от възможните точки по коя да е от отделните групи критерии, както и такива, получили обща средна оценка по Показател 1 „Техническа оценка” по-малка от 50 точки, се отстраняват от по-нататъшно участие в процедурата като неотговарящи на изискванията на бенефициента."

 

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с обект:

„Изготвяне, доставка и разпространение на информационни пакети и информационен бюлетин. Организиране и провеждане на две интерактивни обучения и три партньорски срещи за целите на проект „Европейски наръчник по труда Румъния – България”, Референтен № 2-1.2-2., Приоритетна ос: 1, Ключова сфера на интервенция: 2, Договор за безвъзмездна финансова помощ № 41205/25.06.2010 г., по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007-2013 г.
 

Важно: Уведомяваме участниците в отритите процедури, че следва да приложат декларация по смисъла на чл. 31. ал.7 на ПМС 55/2007. Декларацията е в свободен текст и няма утвърден образец.

Отговори на въпроси и разяснения (публикувани на 13.08.2010 г.)

Въпроси и отговори по процедурата (109.08 Kb)

Документи

1_Objava_006.pdf (121.13 Kb)
2_Poyasnitelen_dokument_006.pdf (381.96 Kb)
3_Obrazci_006.rar (3.41 Mb)
4_Iziskvania_kam_ofertite_006.pdf (293.04 Kb)
5_VIM_EN.pdf (6.13 Mb)