четвъртък, 13 август 2020

Европейски наръчник по труда Румъния - България

Цели на проекта

  • Създаване на трансграничен трудов пазар
  • Премахване на пречки пред мобилността на работниците;
  • Повече прозрачност в професионалното обучение и получаване на външни квалификации;
  • Оптимизиране на трансграничното използване на местните сдружения на работници;
  • Улесняване на назначаването на специалисти и квалифицирани работници (job matching);
  • Подпомагане на интерактивната обмяна на всички участници на трансграничния пазар на труда.