понеделник, 21 септември 2020

Дебатът за европейското бъдеще на Сърбия – гласът на гражданското общество в процеса на вземане на решения

 Европейския институт, в партньорство с Института за международни политики и икономика – Сърбия, изпълнява проект „Дебатът за европейското бъдеще на Сърбия – гласът на гражданското общество в процеса на вземане на решения” в рамките на програма „Укрепване на диалога между организациите на гражданското общество в Сърбия и ЕС” (http://www.dijalog.org.rs), финансирана от ЕС. 

Основната цел на проекта е да включи организациите на гражданското общество от Сърбия в активен граждански дебат относно процеса на европейска интеграция на страната. Също така проектът цели да насърчи способността на гражданските организации да въздействат при формирането на политики и да участват в процеса на вземане на решения на местно, национално и международно ниво посредством съдържателен диалог и застъпничество.

Специфичните цели на проекта са: 

  • повишаване на информираността на гражданските организации по въпроси, свързани с европейската интеграция, като например регионализмът през призмата на разрешаване на конкретни проблеми, характерни за различните региони;
  • насърчаване на даването на гласност на проблемите, на изразяването на различни гледни точки и на вземането на собствени решения от страна на организациите на гражданското общество;
  • усвояване на механизми за участие при формирането на обществени политики и политически анализи на местно/национално ниво, основавайки се на солидарност в разрешаването на специфични общностни проблеми;
  • развиване на комуникационните и застъпнически умения на организациите на гражданското общество с цел печелене на обществена подкрепа за техните каузи;
  • изграждане на устойчиви контакти между организациите на гражданското общество в региона с цел съвместно разрешаване на проблеми и реализиране на различни общи инициативи.

Целевата група на проекта включва представители на организациите на гражданското общество; на държавната администрация и хора, вземащи решения на местно, регионално, и национално ниво; представители на академичните среди; млади хора и др. от 6 града – Враня, Нови Сад, Чачак, Нови Пазар, Зренянин и Белград. 

Основните дейности на проекта включват: проучване с цел идентифициране на теми за регионални дебати; провеждане на уъркшоп в София на базата на резултатите от проведеното проучване; разработване на методология и график за провеждането на дебати и информационни сесии; организиране на 6 регионални информационни сесии, последвани от 6 регионални дебата; осъществяване на 6 онлайн форума и създаване на блог за проследяване на процеса на европейска интеграция на Сърбия; разработване на публикация и осигуряване на публичност на дейностите по проекта.

Продължителността на проекта е 12 месеца.