вторник, 11 август 2020

Определяне и измерване на административната тежест, произтичаща от задълженията да информиране на бизнеса и предложенията за тяхното намаляване

Европейският институт в консорциум с Делойт България ООД и Агенция "Стратегма" изпълниха проект "Определяне и измерване на административната тежест, произтичаща от задълженията да информиране на бизнеса и предложенията за тяхното намаляване" с възложител Министерството на икономиката и енергетиката. 

Основната цел на проект бе идентифициране на информационните задължения за икономическите оператори, произтичащи от националното законодателство, което не е ангажирано с въвеждане на европейското законодателство, измерване на текущото състояние на административните разходи, свързани със задължението за информиране и формулиране на предложения за намаляване на тези административни разходи. Проектът протече в три етапа:
 • Модул 1 – Идентифициране на задълженията за информиране
 • Модул 2 – Измерване на текущите административните разходи
 • Модул 3 – Формулиране на предложения за намаляване на административни разходите
В обхвата на проекта попадат 33 закона и свързаните с тях подзаконови нормативни актове, които не транспонират европейско законодателство, т.е. представляват „чисто българско законодателство”. За базисна за изследването година е взета 2007 г. – т.е. законодателството се изследва към 31.12.2007 г., а стойността на административните тежести и разходи представлява стойността на същите през 2007 г.

Изследваните закони са:
 1. ЗАКОН за безмитната търговия
 2. ЗАКОН за дружествата със специална инвестиционна цел
 3. ЗАКОН за държавната собственост
 4. ЗАКОН за държавните такси
 5. ЗАКОН за държавния дълг
 6. ЗАКОН за информация относно необслужвани кредити
 7. ЗАКОН за ипотечните облигации
 8. ЗАКОН за сделките с компенсаторни инструменти
 9. ЗАКОН за събиране на държавните вземания
 10. ЗАКОН за защитените територии
 11. ЗАКОН за опазване на почвата от замърсяване
 12. ЗАКОН за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
 13. ЗАКОН за държавните резерви и военновременните запаси
 14. ЗАКОН за занаятите
 15. ЗАКОН за концесиите
 16. ЗАКОН за малките и средните предприятия
 17. ЗАКОН за насърчаване на инвестициите
 18. ЗАКОН за стоковите борси и тържищата
 19. ЗАКОН за арендата в земеделието
 20. ЗАКОН за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
 21. ЗАКОН за горите
 22. ЗАКОН за лова и опазване на дивеча
 23. ЗАКОН за опазване на земеделските земи
 24. ЗАКОН за опазване на селскостопанското имущество
 25. ЗАКОН за сдружения за напояване
 26. ЗАКОН за собствеността и ползуването на земеделските земи
 27. ЗАКОН за съхранение и търговия със зърно
 28. ЗАКОН за тютюна и тютюневите изделия
 29. ЗАКОН за здравето
 30. ЗАКОН за здравното осигуряване
 31. ЗАКОН за лечебните заведения
 32. ЗАКОН за лечебните растения
 33. ЗАКОН за частната охранителна дейност
В хода на проекта бяха идентифицирани общо 407 ЗИ в общо 27 закона.

Общата стойност на административните разходи по разглежданите закони през 2007 г. е 162 млн. лв, като от тях 64% са административните тежести, което възлиза на 103 млн.лв.