неделя, 27 септември 2020

Биография на Юлиана Николова

E-mail: jnikolova@europe.bg
Г-жа Юлиана Николова e директор на Европейския институт (2002-2009). С нейния 15-годишен опит в ръководенето и координирането на финансирани от дарители, различни по обем и сложност проекти, тя има обширен консултантски опит в сферата на европейската интеграция, реформите в публичната администрация и подобряването на качеството в България и региона. Г-жа Николова има дългогодишен опит в съставянето на висококачествени ръководни, програмни и институционни доклади на български и английски език.

Работата й в публичната администрация започва и се развива в структурите отговарящи за интеграцията на България в Европейския съюз. Тя участва в преговарящите екипи за присъединяването на България към Световната търговска организация, Централното европейско споразумение за свободна търговия, Европейската зона за свободна търговия и член на основния екип за присъединяването на България към Европейския Съюз. Тя е назначена на експертна и ръководна позиция в Министерството на Търговията и Индустрията и в администрацията на Съветът на Европейския Съюз (наричан още Министерски Съвет). През 1999г.  е заместник-министър на промишлеността, а от 2000г. до 2001г. тя е директор на дирекция  „Европейската интеграция и връзки с международните финансови институции” към Министерски Съвет на РБ. По същото време е член на Съвета за структурна политика към Министерски съвет и секретар на Съвета за Европейска интеграция на министър-председателя. Работи като лектор на непълен работен ден в УНСС и магистърската програма на Софийския Университет.

Г-жа Николова има широк опит в сферата на Европейската интеграция; коорадинацията и отношенията с международни финансови институции, регионалното планиране и приемането на acquis communautaire (общото първично и вторично законодателство на ЕС). Тя е ръководител и експерт на голям брой проекти на Европейския Институт, предимно на тези свързани с културните различия, интеграцията на ромите, анти-дискриминацията, повече от 6 години. Тя е много успешна като лидер по аналитични проекти, осигуряване на техническа помощ, обучение и повдигане на общественото съзнанието по отношение на приемането на България в ЕС, процеса на разширяване на ЕС като цяло, както и на различни аспекти/страни на европейските политики. Тя има опит в европейски програми и проекти за Балканите.
 
Нейните интереси са трайно фокусирани върху проблемите на етническата интеграция, дискриминацията, религиозното и културно разнообразие, регионалното развитие и използването на инструментите на Европейските политики за тяхното цялостно разрешаване.

Тя е един от основателите на Balkan Communication Network (BCN).

Г-жа Николова завършва магистърска програма по Радио-техника в Техническия Университет, София, и притежава диплома за ефектива администрация и мениджмънт от Нов Български Университет.