вторник, 4 август 2020

Обява за набиране на експерти

28.01.20 | Новини

Експерт за Дейност 2

Експерт за Дейност 2 „Преглед-проучване на сътрудничеството на българските институции, отговорни за връщането, с приоритетните страни на произход на граждани на трети държави (Афганистан, Ирак)“

Квалификация и умения:

Юридическо образование и познания, свързани с въпроси от областите миграция, убежище, принудително връщане.

Общ професионален опит:

Минимум 10 години опит в политиката за миграция, граничен контрол, визова политика, Шенген .

Специфичен професионален опит

Познания в националното законодателство и законодателството на ЕС в сферата на връщането, познания в издаването на решения за връщане и интегрирано управление на връщането.

Основни дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Разработва и представя обстоен преглед-проучване на съществуващото състояние, като се обхванат всички основни и второстепенни институции, участващи в процеса на връщане, от подаване на молбата за получаване на международна закрила/убежище до етапа на принудителното извеждане от страната. Анализира организационната структура/диаграма на всички участници в областта на връщането, включително ДАБ, представителствата в България на международни организации, неправителствени организации, участващи или наблюдаващи процеса, Държавната комисия за борба с трафика на хора и други, каква е координацията и как си взаимодействат по време на целия процес на връщане. Да идентифицира ключови проблеми, съществуващи и потенциални трудности в областта на връщането, да предложи препоръки относно това как да се направят процедурите за връщане по-ефективни и как да се подобри координацията между всички служби и органи, участващи в процеса на връщане.
2. Участва в реализирането на Дейност 2, съответно участва в две двустранни работни срещи/дискусии с представители на консулските служби от посолствата на Ислямска Република Афганистан и Република Ирак за подобряване на сътрудничеството с консулските власти и имиграционните служби на основните страни на произход на граждани на трети страни, за допълнителни предложения и препоръки.
3. Участва в организирана обща среща с представители на заинтересованите български институции с оглед да се предложи по-ефективен добре изграден механизъм за взаимодействие с консулските служби на страните на произход.
4. Участва в работни срещи на екипа по проекта по покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. Изготвя и представя отчет за дейността си  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Максимално възнаграждение в лева до 9 900 лв.