неделя, 27 септември 2020

Обява за набиране на експерти

28.01.20 | Новини

Покана

Фондация „Европейски институт“, в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна помощ 812108-78/10.12.2019 г., BG65AMNP001-3.005, проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно Плана на ЕС“, финансиран по Дейност 4 „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети държави. Изграждане на система за мониторинг за принудителното връщане. Доброволно връщане и мерки за реинтеграция в страни на произход“, Национална програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2014 – 2020, обявява процедура за избор на експерт по граждански договор.

Продължителност на изпълнение на проекта: 10.12.2019 г. - 10.12.2022 г.

Документите в doc.gifПриложение 1 следва да бъдат представени в срок до 17:00 на 04.02.2020 г., на адреса на бенефициента или по електронна поща.: office@europe.bg.
Одобрените по документи кандидати, могат да бъдат поканени на допълнително събеседване, преди окончателното решение на комисията.