понеделник, 13 юли 2020

2007 - Европейска година на равните възможности за всички

16.02.07 | Новини

Европейската комисия определи 2007 г. за Европейска година на равните възможности за всички. Целта на инициативата е да запознае гражданите на Европейския съюз с техните права да не бъдат дискриминирани и да бъдат равно третирани, с правото им за равни възможности. Европейската година на равните възможности ще работи за доказване на ползите от разнообразието за ЕС. За първи път всички страни-членки ще обърнат специално балансирано внимание на различните видове дискриминация – по пол, раса или етнически произход, религия или вяра, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
Дейностите през годината на равните възможности ще бъдат организирани около четири основни цели:

  • Права – разяснителни кампании за правото на равно третиране и не дискриминация, както и дебат за проблема на дискриминацията по няколко признака
  • Представителство – стимулиране на дебата за повишаване на участието на групите, жертви на дискриминация, в обществото като се обърне специално внимание на въпроса за балансираното участие на мъжете и жените.
  • Признание – зачитане и признание на разнообразието и на равнопоставеността
  • Уважение – изграждане на солидарно общество.

Събитията на Годината на равните възможности за всички ще се провеждат на ниво всяка страна – членка и на ниво Европейски съюз. Един от основните принципи е участието на гражданското общество и въвличането на всички заинтересовани групи – работодатели, социални партньори, уязвими групи.
На 30 и 31 януари 2007 година в Берлин, 450 делегати от цяла Европа откриха Европейската година на равните възможности за всички.

В България събитията ще се ръководят и координират от Национален изпълнителен орган. За негов председател, с решение на Министерски съвет от 2006 година, е избран министърът на труда и социалната политика г-жа Емилия Масларова. Информационните кампании ще бъдат координирани от министерството на труда и социалната политика, Комисията за защита от дискриминация и неправителствената организация фондация Европейски институт.

Официалното откриване на 2007 - Европейска година на равните възможности за всички в България ще се състои на 20 февруари 2007 година от 10 часа в зала Сердика на хотел Шератон.

ПОКАНА  за събитието

Повече информация за 2007 - Европейска година на равните възможности за всички можете да намерите на страницата на инициативата на Европейската Комисия http://ec.europa.eu , както и на страницата на Европейски институт http://diversity.europe.bg