сряда, 30 септември 2020

Европейски наръчник по труда Румъния - България

Обща информация

Европейският институт, в партньорство с АРИЕС Олтения (Румъния), изпълнява проект „Европейски наръчник по труда Румъния-България”. Проектът е финансиран от Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.

Идеята за проекта се зароди в контекста на ревизираната през 2005 г. Лисабонска стратегия, в чиито основен акцент се превърна подобряването на конкурентоспособността на регионално ниво чрез използването на информационните и комуникационни технологии наред с задълбочаването на институционалното сътрудничество.

Всекидневното трансгранично сътрудничество в граничната област между България и Румъния в сферата на труда се характеризира с редица трудности, които създават пречки пред съвместната работа и затрудняват трансграничната мобилност на работната сила. Много често националните медии, портали и информационни центрове нямат възможността да отговорят адекватно на нуждата на развиващия се трансграничен трудов пазар. Съществуващата информация, в повечето случаи, е ограничена от гледна точка на съдържанието, обхвата, достъпността на различни езици и т.н. В тази връзка основна цел на проекта „Европейски наръчник по труда Румъния-България” е да допринесе за нов етап в развитието на трансграничния трудов пазар между Румъния и Блъгария, чрез:

  • Премахване на съществуващите пречки пред мобилността на работниците в трансграничната зона между България и Румъния;
  • Осигуряване на повече прозрачност в професионалното обучение и получаване на външни квалификации;
  • Оптимизиране на трансграничното използване на местните сдружения на работници;
  • Улесняване на назначаването на специалисти и квалифицирани работници (job matching);
  • Подпомагане на интерактивната обмяна на всички участници на трансграничния пазар на труда.  
Дейностите и резултатите от проекта включват разработване на ориентирана към потребителя многоезична он-лайн информационна платформа, изготвяне и публикуване на тримесечни бюлетини, изграждане на мрежи и обмяна на информация между образователните институции, браншовите органзиации и тези, свързани с пазара на труда от двете страни на границата.

Продължителността на проекта е 18 месеца.