събота, 4 юли 2020

Техническа помощ за изпълнение на проект "Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране

Европейският институт заедно със Сдружение "Балкански институт по труда и социалната политика" и Агенция "Стратегма" ООД, изпълниха проект "Техническа помощ за изпълнение на проект "Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране”, финансиран от ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на този проект бе да осигури професионална експертна подкрепа на екипа от дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международните финансови институции” за изпълнението на проекта и включваше следните дейности:
  • Извършване на детайлен анализ на съществуващата система и механизмите за координация при планиране на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политики за развитие;
  • Организиране на учебни посещения в държави-членки на ЕС за експерти от държавната администрация в сферата на координацията при планиране на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политики за развитие;
  • Разработване на стратегия за усъвършенстване на междуинституционалните механизми за координация при планиране на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политики за развитие;
  • Разработване на програма за реализация на стратегията за усъвършенстване на механизмите за координация при планиране на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политики за развитие;
  • Разработване на предложения за промени в нормативни актове, свързани с подобряване на механизмите за междуинституционална координация при планирането на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политики за развитие;
  • Разработване на технически проект за надграждане и усъвършенстване на съществуващата Информационна система за международно сътрудничество (ИСМС), включително изграждане на модули за дистанционно (електронно) обучение;
  • Надграждане и усъвършенстване на ИСМС, въз основа на разработения технически проект;
  • Разработване учебни програми и провеждане на серия обучения за запознаване с добрите практики за междуинституционална координация при планиране на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политики за развитие и за прилагане на усъвършенстваните механизми за координация при планиране на средства, управление и мониторинг на изпълнението на политики за развитие.

Основната цел на проекта бе подобряване на механизмите за междуинституционална координация на дейността на администрацията и познаването на международните финансови инструменти за синхронизиране на финансовото обезпечаване при разработването и провеждането на политики за развитие, включително при реализация на проекти с международно финансиране.

Проектът бе насочен към държавната администрация на централно, областно и общинско ниво, която има функции във връзка с планирането на средствата, координацията, управлението и мониторинга на изпълнението на политики за развитие. Целевата група обхващаше всички административни нива, които имат отношение към процеса на планиране, управление, мониторинг и оценка на действия за изпълнение на политики за развитие.